ผู้อำนวยการ สุรศักดิ์ จันทร์เกตุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล

1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560​   File PDF

2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  File PDF

     2.1 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  File PDF

3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  File PDF

     3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  File PDF

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535  File PDF

     4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  File PDF

5.พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  File PDF

     5.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  File PDF

2) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  File PDF

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551  File PDF

     2.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  File PDF

3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  File PDF

     1.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

2.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  File PDF

4) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

1.พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม  File PDF

2.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  File PDF

     2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  File PDF

3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  File PDF

4.ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ  File PDF

     4.1 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  File PDF

     5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  File PDF

5) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือทางการแพทย์

1.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531  File PDF

     1.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  File PDF

2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  File PDF

     2.1 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  File PDF

3.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  File PDF

4.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559  File PDF

     4.1 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2562  File PDF

5.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  File PDF

     5.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  File PDF

6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562  File PDF

7.พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม  File PDF

8.พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562  File PDF

6) กลุ่มกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  File PDF

2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  File PDF

3.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549  File PDF

     3.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562  File PDF

     3.2 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  File PDF

     3.3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558  File PDF

     3.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556  File PDF

     3.5 กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556  File PDF

     3.6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  File PDF

     3.7 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552  File PDF

     3.8 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547