ผู้อำนวยการ-จีรยุทธ-ใจเขียนดี-2

    ประกาศ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ          ประเภทการประกาศ                ชื่อประกาศ                                                                                                                                                                                          เวลา/วันที่โพส

    2 .            ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564                                                                                                                                            15:04:00 – 09 ก.พ. 2564
    3 .            ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเด…                                 15:04:00 – 09 ก.พ. 2564
    4 .            ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเด…                                 13:54:00 – 05 ม.ค. 2564
    5 .           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินส…                              15:14:00 – 21 ธ.ค. 2563
    6 .           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              แบบสขร.1 เดือนธันวาคม 2563                                                                                                                                              16:48:00 – 14 ธ.ค. 2563
    7 .           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             แบบ สขร.เดือน พฤศจิกายน 2563                                                                                                                                         18:26:00 – 08 ธ.ค. 2563
    8 .           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม เดือน พฤศจิกายน 2563                                                                           18:26:00 – 08 ธ.ค. 2563
    9 .          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อวัสดุเครื่องผ้า ปีงบประมาณ 2564                                                                                                                 14:05:00 – 01 ธ.ค. 2563
    10 .          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อรายการซ่อมครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564                                                               14:05:00 – 01 ธ.ค. 2563
    11 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนค่าอาหารว่าสำหรับประชุมทีม, แผนการพัฒนาบุคลากร, แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใ…                                             14:05:00 – 01 ธ.ค. 2563
    12 .         ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อเอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบ Chart ผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564                                                                          14:04:00 – 01 ธ.ค. 2563
    13 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564                                                                                                           14:03:00 – 01 ธ.ค. 2563
    14 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564                                                                                     14:03:00 – 01 ธ.ค. 2563
    15 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ทันตกรรม กลุ่มงานทันตก…                                               14:01:00 – 01 ธ.ค. 2563
    16 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ชันสูตร ปีงบประมาณ 2564                                                        14:00:00 – 01 ธ.ค. 2563
    17 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปแผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2564                                                                                                                                13:59:00 – 01 ธ.ค. 2563
    18 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภคครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2564                                                                  13:57:00 – 01 ธ.ค. 2563
    
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………