ผู้อำนวยการ สุรศักดิ์ จันทร์เกตุ

  ประกาศ

ลำดับ          ประเภทการประกาศ                ชื่อประกาศ                                                                                                                                                                                          เวลา/วันที่โพส

    2 .            ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564                                                                                                                                            15:04:00 – 09 ก.พ. 2564
    3 .            ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเด…                                 15:04:00 – 09 ก.พ. 2564
    4 .            ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเด…                                 13:54:00 – 05 ม.ค. 2564
    5 .           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินส…                              15:14:00 – 21 ธ.ค. 2563
    6 .           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง              แบบสขร.1 เดือนธันวาคม 2563                                                                                                                                              16:48:00 – 14 ธ.ค. 2563
    7 .           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             แบบ สขร.เดือน พฤศจิกายน 2563                                                                                                                                         18:26:00 – 08 ธ.ค. 2563
    8 .           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม เดือน พฤศจิกายน 2563                                                                           18:26:00 – 08 ธ.ค. 2563
    9 .          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อวัสดุเครื่องผ้า ปีงบประมาณ 2564                                                                                                                 14:05:00 – 01 ธ.ค. 2563
    10 .          ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อรายการซ่อมครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564                                                               14:05:00 – 01 ธ.ค. 2563
    11 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนค่าอาหารว่าสำหรับประชุมทีม, แผนการพัฒนาบุคลากร, แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใ…                                             14:05:00 – 01 ธ.ค. 2563
    12 .         ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อเอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบ Chart ผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2564                                                                          14:04:00 – 01 ธ.ค. 2563
    13 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564                                                                                                           14:03:00 – 01 ธ.ค. 2563
    14 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564                                                                                     14:03:00 – 01 ธ.ค. 2563
    15 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ทันตกรรม กลุ่มงานทันตก…                                               14:01:00 – 01 ธ.ค. 2563
    16 .        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ชันสูตร ปีงบประมาณ 2564                                                        14:00:00 – 01 ธ.ค. 2563
    17 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปแผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2564                                                                                                                                13:59:00 – 01 ธ.ค. 2563
    18 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภคครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2564                                                                  13:57:00 – 01 ธ.ค. 2563
    18 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง             งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ของหน่วยงานภูมิภาคสำนักงานปลัดกร…                           13:56:00 – 01 ธ.ค. 2563
    19 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าปริการทางการแพทย์ฯ ปี 2563เดือน ตุลาคม 2563                                            09:26:00 – 06 พ.ย. 2563
    20 .      ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563                                                                                                                                                   09:25:00 – 06 พ.ย. 2563
    21 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2563                                                                                                                                                 09:26:00 – 06 ต.ค. 2563
    22 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าปริการทางการแพทย์ฯ ปี 2563เดือน กันยายน 256…                                         09:25:00 – 06 ต.ค. 2563
    23 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอ…                                          11:11:00 – 05 ต.ค. 2563
    24 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าปริการทางการแพทย์ฯ ปี 2563เดือน สิงหาคม 256…                                        10:39:00 – 10 ก.ย. 2563
    25 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2563                                                                                                                                               10:38:00 – 10 ก.ย. 2563
    26 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563                                                                                                                                            09:59:00 – 05 ส.ค. 2563
    27 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าปริการทางการแพทย์ฯ ปี 2563เดือน กรกฎาคม 256…                                     09:59:00 – 05 ส.ค. 2563
    28 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563                                                                                                                                              09:33:00 – 09 ก.ค 2563
    29 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ…                                       09:32:00 – 09 ก.ค 2563
    30 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            ประกาศประกวดราคาเครื่องดมยาสลบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                             14:18:00 – 08 มิ.ย. 2563
    31 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเด…                                   14:25:00 – 05 มิ.ย. 2563
    32 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563                                                                                                                                          14:24:00 – 05 มิ.ย. 2563
    33 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            ร่างประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาเครื่องดมยาสลบฯ วงเงินงบประมาณ 1,700,000 บาท                                   15:49:00 – 28 พ.ค. 2563
    34 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2563                                                                                                                                              10:20:00 – 15 พ.ค. 2563
    35 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ จำนวน 1 เครื่อง                                                                  14:23:00 – 14 พ.ค. 2563
    36 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างงบค่าปริการทางการแพทย์ฯ ปี 2563เดือน เมษายน 2563                                       15:02:00 – 01 พ.ค. 2563
    37 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 และ ปี …                                      09:41:00 – 09 ม.ย. 2563
    38 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2563                                                                                                                                                09:06:00 – 08 ม.ย. 2563
    39 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563                                                                                                                                          13:57:00 – 05 มี.ค. 2563
    40 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเด…                                 13:54:00 – 05 มี.ค. 2563
    41 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด…                                   10:40:00 – 18 ก.พ. 2563
    42 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2563                                                                                                                                              10:39:00 – 18 ก.พ. 2563
    43 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด…                                   16:24:00 – 06 ม.ค. 2563
    44 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2562                                                                                                                                               16:22:00 – 06 ม.ค. 2563
    45 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเด…                                   16:47:00 – 13 ธ.ค. 2562
    46 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562                                                                                                                                        16:46:00 – 13 ธ.ค. 2562
    47 .       ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง            สรุปแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562                                                                                                                                        16:09:00 – 05 พ.ย. 2562
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………