เอกสารการร้องเรียน

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ชมเชย.pdf

ดาวน์โหลด

กรอบแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน.pdf

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องอื่นๆ.pdf

ดาวน์โหลด