EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ คำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
2.2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 แผนจัดซื้อยา
2.4 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา
2.5 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.6 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
2.7 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2.8 ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
2.9 คำสั่งปิดและปลดประกาศ
2.10 บันทึกข้อความขออนุญาตให้เผยแพร่แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ
2.10.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)
2.10.2 แบบแสดงบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท)
2.11 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ
2.12 ประกาศสป_ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน
2.13 สธ_ 0217-ว54 (24 มกราคม 62) 
2.14 ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1 (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000บาท)
2.15 ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2 (กรณีเกิน 100,000 บาท)

2.16 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
2.16.1 แผนจัดสรรงบการเงิน (planfin)
2.16.2 แผนจัดสรร งบลงทุน

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
 
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน