MOIT 14  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม                                    สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

 ไตรมาสที่ 4