MOIT 14  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอน                        การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

2.  มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ                                                                                                                                   2.1  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่
            ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของ                          เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน                                                                                                                 2.2  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่
            ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ                    ของหน่วยงาน                                                                                                                                       2.3  ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานตามข้อ                               2.1 และ 2.2                                                                                                                                               2.4  แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป                                                                                           2.5  กลไกการกากับติดตาม