MOIT 14   หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติ                        ในหน่วยงานที่ถูกต้อง

2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
     2.1  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุ                              ประเภทใช้คงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
     2.2  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้                           คงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
     2.3  มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2
     2.4  มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
     2.5  มีกลไกการกำกับติดตาม