MOIT 9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทาง                                      ด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1.  หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมี             วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบ  การอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์         (On air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

                              1.2  โครงการ