ข้อมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2564   14 : 54 น.

จำนวนผู้ป่วย Covid-19
สะสมทั้งหมด

27

จำหน่าย
 

17

ส่งต่อรวม

3

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ขนะนี้มีผู้ป่วยนอน
โรงพยาบาล

3

เตียงว่าง

5