การลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

yes ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

► ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (4 ท่าน)

yes  ผู้บริหารหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

► กรมการแพทย์

► กรมควบคุมโรค

► กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

► กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

► กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

► กรมสุขภาพจิต

► กรมอนามัย

► สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

yes ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์

► เขตสุขภาพที่ 1

► เขตสุขภาพที่ 2

► เขตสุขภาพที่ 3

► เขตสุขภาพที่ 4

► เขตสุขภาพที่ 5

► เขตสุขภาพที่ 6

► เขตสุขภาพที่ 7

► เขตสุขภาพที่ 8

► เขตสุขภาพที่ 9

► เขตสุขภาพที่ 10

► เขตสุขภาพที่ 11

► เขตสุขภาพที่ 12

yes ผู้บริหารหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

► กองกลาง

► กองบริหารทรัพยากรบุคคล

► กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

► สถาบันพระบรมราชชนก

► กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

► กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

► ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

► สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

► กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

► สำนักสารนิเทศ

► กองกฎหมาย

► กองบริหารการคลัง

► สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

► กองการต่างประเทศ

► กองบริหารการสาธารณสุข

► กองการพยาบาล

► กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

► กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

► กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► กองตรวจราชการ

► สำนักวิชาการสาธารณสุข

► สำนักงานรัฐมนตรี