ICon-manu-ita2562
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

1.2 รายงานผลการวิเคราะห์

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ คำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
2.2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 แผนจัดซื้อยา
2.4 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเภสัชกรรม
2.5 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.6 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
2.7 แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป
2.8 ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
2.9 คำสั่งปิดและปลดประกาศ
2.10 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)
2.11 แบบแสดงบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท)
2.12 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ
2.13 ประกาศสป_ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน
2.14 สธ_ 0217-ว54 (24 มกราคม 62) 
2.15 ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1(ไม่เกิน 100,000บาท)
2.16 ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2 (กรณีเกิน 100,000 บาท)

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
 
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
 
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
 
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 

9.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
       9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
       9.1.2 นโยบาลของผู้บริหาร
       9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
       9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย
       9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
       9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562
       9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
       9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560
       9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode
       9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี)
       9.2.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
       9.3.1 ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา รายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (EB16)

9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB1-4)
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน (EB25)
9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (EB26)

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
 
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
 
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
 

22.1 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลวังโป่ง
22.1.2 รูปภาพจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
22.1.3 รายงานผลการกำกับตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ