ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(สังกัดสำนักงานสาธารณะสุขเพชรบูรณ์) จำนวน ๖ อัตรา   

7 ก.ค. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)

24 มิ.ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ๑ ตำแหน่ง

8 มิ.ย. 64

เพิ่มเติม

คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

9 มิ.ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(สังกัดสำนักงานสาธารณะสุขเพชรบูรณ์) จำนวน ๖ อัตรา   

7 ก.ค. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)

24 มิ.ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ๑ ตำแหน่ง

8 มิ.ย. 64

เพิ่มเติม

คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

9 มิ.ย. 64

เพิ่มเติม