วันที่ 6 เมษายน 2566 คณะบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระมหากษัตริย์ทุกพะองค์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยได้กำหนดจัดพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางแผนการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับอำเภอ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น. นายแพทย์จีรยุทร ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรปพยาบาลวังโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.วังโป่ง ร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกถิ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 โถยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขถสุขภาพที่ 2 และคณะ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง

วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงพยาบาลวังโป่ง จัดกิจกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร แสดงมุทิตาคารวะ บายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายตาล ไวยา นางวีณา ศรีเบญจมาศ นายลายคราม ตรีถัน ด้วยใจรัก ใจผูกพัน สายสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังโป่ง ขอแสดงความยินดี

วันที่ 13-17 กันยายน 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวังโป่งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เครือข่ายอำเภอวังโป่ง วันที่13-17 กันยายน 2566 หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ เพื่อการดูแลผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วยที่ประสบภาวะอันตรายต่อชีวิตและอยู่ในสถานการณ์วิกฤตที่มีความสำคัญต่อโอกาสการรอดชีวิต การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีอาสาสมัครฉุกเฉินช่วยการแพทย์ เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ผ่านการประเมินทักษะ ความรู้ บรรลุวัตถุประสงค์โครงการทุกคน

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์นราพงค์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และ (ครูบาจุ้ย วัดเขาเจริญธรรม) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมฟังการเสนอราคาจากบริษัทต่างๆเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนชาวอำเภอวังโป่งและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง พร้อมข้าราชการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง และ ประชาชนอำเภอวังโป่งร่วมทำกิจกรรมเนื่องใน โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมกับเครือข่ายอำเภอวังโป่ง ซ้อมแผนรองรับสาธารณภัยกรณีแผ่นดินไหว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นพ.นพดล พิษณุวงศ์ ออกเยี่ยมรพ.วังโป่ง ติดตามระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.ชุมชน ให้คำแนะนำในการบริหาร การจัดการระบบบริการ เช่น ระบบ telemedicine การแพทย์แผนไทย เป็นต้น พร้อมทั้งเยี่ยมเสริมพลังให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง นพ.จีรยุทธ ใจเขียนดี ผอ.รพ.วังโป่ง และ ทีมบริหาร รพ.วังโป่ง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น พระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่ บุญทัน ฐิตสีโล) เมตตานำคณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยมทำวัตรสวดมนต์เย็น ฟังธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จากพระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม วัดป่าเขาลม ณ โรงพยาบาลวังโป่ง โดยมี นพ จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่งพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอวังโป่งมาร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น ซึ่งจะมีพิธีทอดผ้าป่าพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ผ้าป่า จํานวน 4,000 กอง กองละ 2,000 บาท หรือตามกำลังศรัทรา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ได้มีการจัดงาน พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีพระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล) วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูณ์ เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4-5 เมตตาเป็นองค์แสดงธรรม 1 กัณฑ์ งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลวังโป่ง และ ได้รับเกียรติจากท่าน สส วรโชติ สุคนธ์ขจร มาร่วมพิธีทอดผ้าป่า และท่านสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอำเภอวังโป่ง ชมรม อสม อำเภอวังโป่ง รวมถึงผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมพิธีดังกล่าว 🏥🏥🏥

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวังโป่ง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลในผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) ปี 2566 โดยมีนายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง เป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านกึ่งเฉียบพลันด้วยการกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การดูแลด้านจิตใจ โภชนาการ การใช้ยา และการพยาบาล ให้กับ อสม./care giver

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายแพทย์สุรศักดิ์ จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชนแดน และทีมเจ้าหน้าที่ รพสต. เข้าศึกษาเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน Home ward ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง โดยมีนายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง และทีมผู้ดูแล ระบบ Home ward เป็นผู้บรรยายและให้การต้อนรับในครั้งนี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น.. งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมกับคณะทำงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมโดย นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้านสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ตำบลวังโป่งและตำบลท้ายดง

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง มอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคและกลุ่มงานแพทย์แผนไทย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในช่วงเช้าเพื่อทราบกฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และช่วงบ่ายสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านชำ ตำบลวังโป่งภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ่ายทอดวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพมาเพื่อใช้และเพื่อจำหน่าย อาทิ เช่น อาหาร ยา และเครื่องสำอางรวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายแพทย์จีรยุทร ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง พระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังโป่งเพื่อให้บริการประชาชนชาวอำเภอวังโป่งและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มารับบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566 Mental health Anywhere be care every mind “เพื่อนแท้มีทุกที่ เพราะเพื่อนแท้....ดูแลใจ” ความสำคัญของ “เพื่อน” เมื่อตนเองหรือคนรอบข้างประสบปัญหาสุขภาพจิต ทุกคนสามารถเผชิญหน้ากับปัญหา และให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นได้ ผู้ช่วยเหลือสามารถทำได้เพื่อตนเองและเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่น “การช่วยเหลือและรู้เท่าทันสัญญาณเสี่ยงของตนเอง”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง ได้มอบหมายให้หน่วยบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกฉีดวัคซีน KICK OFF รณรงค์ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามนโยบาย Quick win 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงเรียนบ้านทางข้าม โรงเรียนบ้านไร่ฝายและโรงเรียนบ้านโนนตูม ให้กับหญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 11 – 20 ปี

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นสารวันเบาหวานโลก คือ Diabetes: Know your risk, Know your response เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายจีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง ท่านสาธารณสุขอําเภอวังโป่ง พ่อค้าแม่ค้า และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมดําเนินการจัดกิจกรรม ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจด้วยหลัก ๕ ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)”เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเลปโตสไปโรสิสและโรคอื่นๆณ ตลาดสดแม่ลำใย อำเภอวังโป่ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลวังโป่ง เข้าร่วมจัดโครงการ "หมอพร้อม DID และ ThaiD บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถติดตามข้อมูล การรักษาและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่าน"APPหมอพร้อม"โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดอรัญญาวาส อำเภอวังโป่ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ประเมินสภาพบ้านสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ตำบลวังหิน จำนวน 6 ราย

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง ได้ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม รพ.วังโป่ง และรับฟังนำเสนอ แผนการดำเนินงานของ คปสอ.วังโป่ง การขับเคลื่อนนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ และแผนการพัฒนาโรงพยาบาลวังโป่ง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่งพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการพัฒนาของอำเภอวังโป่งให้มีความเจริญรุ่งเรือง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังโปงจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายแพทย์ จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล เพื่อนำเสนอการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ประโยชน์การรักษา ระบบบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงทะเบียน App หมอพร้อม ให้เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีเปิดให้บริการส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลวังโป่ง โรงพยาบาลวังโป่งเปิดให้บริการให้คำปรึกษาการมีบุตรให้บริการและการส่งต่อ ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น. เราจะเพิ่มคนคุณภาพให้กับประเทศชาติด้วยความมุ่งมั่น

วันที่ 14 มกราคม 2567 โรงพยาบาลวังโป่ง จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ และมอบรถแอมบูแลนซ์ โดย หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายพิทยา ดวงพัตรา นายอำเภอวังโป่ง ประธานฝ่ายฆราวาส ส่งมอบรถแอมบูแลนซ์ ให้กับโรงพยาบาลวังโป่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง มอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จัดประชุมส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจในลักษณะ วิธีการใช้และการแปลผลชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอางในด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนสร้างศักยภาพอสม.และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถสร้างจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมระดับอำเภอ จังหวัดสืบไป โดยมีนายพิทยา ดวงพัตรา นายอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 20 มกราคม ของทุกปี สภากายภาพบำบัดกำหนดให้เป็นวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพกายภาพบำบัดให้แก่ประชาชนและบุคลากรด้านสาธารณสุข ดังนั้นงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวังโป่ง จึงได้จัดกิจกรรม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ “กายภาพบำบัด เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม” ให้กับผู้สูงอายุร่วมกับสหวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมการประเมินภาวะความกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับการหกล้ม, การประเมินความเสี่ยงหกล้ม, การประเมินกำลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา, การประเมินสุขภาพช่องปาก, การประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้า และการทดสอบสภาพสมอง ในวันที่ 17 มกราคม 2567

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลวังโป่งจัดโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ "บริหารงานเพื่อบริการใจ ทำงานบริการอย่างไรให้ใจเป็นสุข" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะ การ สื่อสารและการประสานงานที่ดี และ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ณ ห้องประชุมเรือนไม้รีสอร์ท อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลวังโป่งจัดประชุม เจ้าหน้าที่ 100 % เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขยกระดับ 30 บาทพลัส แผนยุทธศาสตร์ประชาชนอำเภอวังโป่งให้มีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน และ การขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในปี 2567นำเสนอโดย นายแพทย์ จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการ รพ.วังโป่ง ณ ห้องสุพรรณิการ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันฬาสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลวังโป่งจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายสาธารณสุข เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการมีบุตรทุกวันจันทร์เวลา 9.00น.-15.00น. พร้อมทั้งคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบ 5 ด้าน ณ ห้องประชุมเคียงสัตบรรณ

วันที่ 29 มีนาคม 2567 กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพระดับอำเภอวังโป่ง ลงพื้นที่วัดเกตุสามัคคีธรรม บ้านโนนตูม ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบคลุมยา อาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพร การเฝ้าระวังรถเร่ ขายยาในวัด และสร้างเครือข่ายบวรร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) โดยมีผู้ใหญ่บ้านและอสม.เป็นแกนสำคัญในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน รวมถึงการถวายตาลปัตรแก่พระเจ้าอาวาส วัดเกตุสามัคคีธรรม บ้านโนนตูม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง มอบหมายให้ นางอักษิพร บุญแจ้ง หัวหน้างานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม พร้อมด้วย จนท.โรงพยาบาลวังโป่ง นำเงินช่วยเหลือไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย นางวรรณา เขียวลา อสม.ม.13 ต.วังโป่ง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านและเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยการช่วยเหลือเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 11 เมษายน 2567 โรงพยาบาลวังโป่ง นำโดย ผอ.รพ.วังโป่ง นพ.จีรยุทธ ใจเขียนดี ซักซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยช่วงเช้าซักซ้อมแผนบนโต๊ะและช่วงบ่ายซักซ้อม ได้รับความ ร่วมมือจาก สภอ.วังโป่ง เทศบาลวังโป่ง และเครือข่ายอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน สมาคมกู้ชีพ กู้ภัยวังโป่งรวมใจ มูลนิธิร่วมกตัญญููซับเปิบ ในการนี้ขอขอบคุณองค์กรเครือข่ายอำเภอวังโป่ง และอสม.วังโป่ง ที่เป็นอาสาสมัครผู้ป่วยในการซ้อมแผนครั้งนี้