วันที่ 6 เมษายน 2566 คณะบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระมหากษัตริย์ทุกพะองค์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยได้กำหนดจัดพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางแผนการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับอำเภอ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น. นายแพทย์จีรยุทร ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรปพยาบาลวังโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.วังโป่ง ร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกถิ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 โถยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขถสุขภาพที่ 2 และคณะ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง

วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงพยาบาลวังโป่ง จัดกิจกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร แสดงมุทิตาคารวะ บายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายตาล ไวยา นางวีณา ศรีเบญจมาศ นายลายคราม ตรีถัน ด้วยใจรัก ใจผูกพัน สายสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังโป่ง ขอแสดงความยินดี

วันที่ 13-17 กันยายน 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวังโป่งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เครือข่ายอำเภอวังโป่ง วันที่13-17 กันยายน 2566 หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ เพื่อการดูแลผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วยที่ประสบภาวะอันตรายต่อชีวิตและอยู่ในสถานการณ์วิกฤตที่มีความสำคัญต่อโอกาสการรอดชีวิต การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีอาสาสมัครฉุกเฉินช่วยการแพทย์ เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ผ่านการประเมินทักษะ ความรู้ บรรลุวัตถุประสงค์โครงการทุกคน

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์นราพงค์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และ (ครูบาจุ้ย วัดเขาเจริญธรรม) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมฟังการเสนอราคาจากบริษัทต่างๆเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนชาวอำเภอวังโป่งและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง พร้อมข้าราชการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง และ ประชาชนอำเภอวังโป่งร่วมทำกิจกรรมเนื่องใน โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมกับเครือข่ายอำเภอวังโป่ง ซ้อมแผนรองรับสาธารณภัยกรณีแผ่นดินไหว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นพ.นพดล พิษณุวงศ์ ออกเยี่ยมรพ.วังโป่ง ติดตามระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.ชุมชน ให้คำแนะนำในการบริหาร การจัดการระบบบริการ เช่น ระบบ telemedicine การแพทย์แผนไทย เป็นต้น พร้อมทั้งเยี่ยมเสริมพลังให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง นพ.จีรยุทธ ใจเขียนดี ผอ.รพ.วังโป่ง และ ทีมบริหาร รพ.วังโป่ง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น พระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่ บุญทัน ฐิตสีโล) เมตตานำคณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยมทำวัตรสวดมนต์เย็น ฟังธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จากพระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม วัดป่าเขาลม ณ โรงพยาบาลวังโป่ง โดยมี นพ จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่งพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอวังโป่งมาร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น ซึ่งจะมีพิธีทอดผ้าป่าพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ผ้าป่า จํานวน 4,000 กอง กองละ 2,000 บาท หรือตามกำลังศรัทรา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ได้มีการจัดงาน พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีพระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล) วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูณ์ เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 4-5 เมตตาเป็นองค์แสดงธรรม 1 กัณฑ์ งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลวังโป่ง และ ได้รับเกียรติจากท่าน สส วรโชติ สุคนธ์ขจร มาร่วมพิธีทอดผ้าป่า และท่านสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอำเภอวังโป่ง ชมรม อสม อำเภอวังโป่ง รวมถึงผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมพิธีดังกล่าว 🏥🏥🏥

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวังโป่ง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลในผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) ปี 2566 โดยมีนายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง เป็นประธาน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านกึ่งเฉียบพลันด้วยการกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การดูแลด้านจิตใจ โภชนาการ การใช้ยา และการพยาบาล ให้กับ อสม./care giver