EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกัน(ไตรมาส 3)
EB 21 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกัน (ไตรมาส 4)