EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
EB 8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานไตรมาส 4

.