MOIT 1  หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วย                           งาน

1.  คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

2.  รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา               (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)