MOIT 10  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2  (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)

2.   มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 6 เดือน                  (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) ประกอบด้วย