MOIT 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

17.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย