MOIT 21  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน                        และของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ไตรมาสที่ 2