MOIT 22  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ                       คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2