MOIT 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่  1

ไตรมาสที่  2

ไตรมาสที่  3

ไตรมาสที่  4