MOIT5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.   ไตรมาสที่ 1  หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

 1.2  มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566-เดือนธันวาคม 2566

2.   ไตรมาสที่ 2  หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

 2.2  มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2567-เดือนมีนาคม 2567

3.   ไตรมาสที่ 3  หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

 3.2  มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2567-เดือนมิถุนายน 2567

4.   ไตรมาสที่ 4  หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

 4.2  มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2567-เดือนกันยายน 2567