MOIT 8  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน                     หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ                     ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)