ผู้อำนวยการ-จีรยุทธ-ใจเขียนดี-2

คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล
คุณจรรยปัณฑ์ กองพล
คุณธัญนันท์ พงษา
คุณเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง
คุณหจก.มงคลคอนกรีต
คุณSomsong Seetee
คุณลำพูน โสมาสี
คุณพระครูสัทธาพัชราภิรัต อภิญาโน
คุณอรนภา ใช้ทรัพย์สถาพร
คุณฉัตรนภา เมืองแป้น

 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์