MOIT 10  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2  (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)

                               2.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /                                                    อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) 

                          รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย

ไตรมาสที่ 4  (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)